Проект положення про плагіат

Друк PDF

Положення про формування бази даних студентських робіт та перевірку їх на плагіат

(проект)

1. Дане положення розроблено на виконання наказів № 58 від 17.04.2009 р. "Про порядок передачі дипломних та магістерських робіт до наукової бібліотеки ЧНУ", № 23-АГ від 08.02.1017 р."Про призначення відповідальних осіб" та "Положення про запобігання плагіату в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича" (схвалено Вченою радою ЧНУ, протокол №12 від 28.11.2016 р.).

2. Відповідно навчальних планів студент-магістр повинен до 01 червня року захисту передати чорновий варіант своєї роботи на кафедру для перевірки. Відповідальна особа кафедри або науковий керівник проводить перевірку роботи в системі UNICHECK та інформує завідувача кафедри стосовно наявності некоректних запозичень.

3. Науковий керівник до 15 червня року захисту повідомляє студенту про результати перевірки, надає консультацію чи свої зауваження щодо подальшого написання роботи, включно з заміною теми чи повної переробки у випадку значних некоректних запозичень.

4. Остаточний варіант роботи студент подає на кафедру до 20 листопада року захисту.

5. Відповідальна особа кафедри (або науковий керівник) до 01 грудня року захисту виконує перевірку роботи на плагіат, роздруковує першу сторінку звіту системи про результати перевірки та передає її завідувачу кафедри, який приймає рішення про подальший захист або відхилення магістерської роботи.

6. Рішення кафедри про допуск до захисту магістерської роботи передається до комісії по захисту магістерських робіт за 3 дні до захисту разом з результатами перевірки на плагіат і поясненням кафедри, якщо оригінальність тексту складає менше, ніж 30 %. У випадку наявності плагіату, некоректних запозичень в роботі магістр не допускається до захисту.

7. Відповідальні працівники факультетів/інститутів до 30 грудня року захисту передають до наукової бібліотеки ЧНУ файли захищених студентських робіт згідно вимог "Положення про порядок передачі дипломних та магістерських робіт до Наукової бібліотеки ЧНУ".

8. До 20 лютого наступного після захисту року відповідальні працівники наукової бібліотеки перевіряють відповідність переданих електронних варіантів захищених магістерських робіт на плагіат та добавляють їх до загальної БД студентських робіт.

9. За запитом кафедр/факультетів/інститутів працівники наукової бібліотеки проводять для студентів і викладачів практичні заняття по роботі з системою перевірки на плагіат UNICHECK, іншими системами (в т.ч. онлайновими) по перевірці текстових матеріалів, ознайомлюють з практикою академічної доброчесності.